กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA