ปีที่จัดตั้ง โรงเรียนนางรอง (จีน: 兰隆中学 ; พินอิน: Lán lóng zhōngxué ; อังกฤษ: Nangrong School) จัดตั้งขึ้นโดยการอนุมัติของทางราชการตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 18071/2491 ลงวันที่ 1 กันยายน 2491 เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทสามัญ มี ชื่อเรียกเมื่อตั้งโรงเรียนว่า “โรงเรียนประจำอำเภอนางรอง” ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2492 ได้เรียกชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนนางรอง” ตามหนังสือคณะกรรมการอำเภอนางรอง ที่ 3186/2492 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2492 เรื่องการขนานนามโรงเรียน
เหตุผลที่จัดตั้ง
โรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอนางรอง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของชุมชน เนื่องจากอำเภอนางรองเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี สถานที่เรียนเดิมรับนักเรียนได้จำกัดและไปศึกษาที่อื่นไม่สะดวก อำเภอนางรอง จึงเสนอเรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ และได้รับการอนุมัติตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ 118017/2491 ลงวันที่ 1 กันยายน 2491
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอดีต
ที่ตั้งโรงเรียนนางรองในปัจจุบัน เดิมเคยเป็นโรงเรียนชั้นประถมศึกษา ( ป.4- ป.5 เก่า ) มีอาคารเก่า 1 หลัง ซึ่งได้ยุบโรงเรียนไปนานแล้ว ที่ดินแบ่งออกเป็น 2 แปลง แปลงที่ 1 เป็นที่ดินของราชพัสดุ อีกแปลงหนึ่งเป็นที่ดินของประถมศึกษา ที่ดินทั้ง 2 แปลง มีเนื้อที่ติดต่อกันเมื่อทางราชการอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนรัฐบาล จึงได้ปลูกสร้างตัวอาคารเรียนในที่ดินดังกล่าวด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) สร้างจริง 147,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว ตามแบบแปลนของโรงเรียนประจำอำเภอรุ่นแรก สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2492
โรงเรียนนางรอง ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2492 ในระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 35 คน เป็นนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 8 คน มีครู 1 คน คือ นายสุรพล กมลชัย ซึ่งนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียน แต่เนื่องจากอาคารเรียนอยู่ระหว่างปลูกสร้าง จึงใช้ศาลาการเปรียญวัดป่าเรไรเป็นที่เรียนชั่วคราว ประมาณ 15 วัน เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จ จึงย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราววัดป่าไรไร มาเรียนอาคารถาวร พร้อมกับให้นักเรียนโรงเรียนราษฎ์อำนวยวิทย์ประชาการ มาเรียนที่อาคารถาวรด้วยกันทั้งหมดเพื่อขอแรงครูช่วยสอนบางวิชาและขอแรงนักเรียนช่วยงานโยธา และสร้างความสามัคคี โรงเรียนนางรอง พัฒนาการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้พัฒนาด้านอาคารสถานที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้การนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการถึง 14 ท่าน ตลอดจนการขยายชั้นเรียนตามลำดับจนถึงปัจจุบันมี นายมานัส เวียงวิเศษ เป็นผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน (พ.ศ.2565) มีห้องเรียนจำนวน 83 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 3,179 คน รวมเวลาจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน 73 ปี