ค่านิยมโรงเรียนนางรอง (SMART) “เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดมั่นในศีลธรรม นำความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่ มีความสุภาพอ่อนน้อม พร้อมทำงานเป็นทีม”
SMART
“S = Student : เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
“M = Moral : ยึดมั่นในศีลธรรม
“A = Ability : นำความสามารถแสดงออกได้เต็มศักยภาพ
“R = Respectful : มีความสุภาพอ่อนน้อม
“T = Team : พร้อมทำงานเป็นทีม


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน