ค่านิยม

ค่านิยมโรงเรียนนางรอง  (SMART)  “เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยึดมั่นในศีลธรรม  นำความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่  มีความสุภาพอ่อนน้อม พร้อมทำงานเป็นทีม”

SMART 

      “S   =  Student         :       เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       “M  =  Moral             :       ยึดมั่นในศีลธรรม

      “A   =  Ability            :       นำความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่

      “R   =  Respectful     :       มีความสุภาพอ่อนน้อม

      “T   =  Team             :       พร้อมทำงานเป็นทีม