แนวทางการจัดการศึกษา

ปรัชญาโรงเรียน  :  ปัญญาทำให้เกิดนักปราชญ์  ความฉลาดเป็นผลจากการศึกษา

            คติธรรม  : อตตานํ  ทมยนติ  ปณฑิตา  “บัณฑิต  ย่อมฝึกตนอยู่ เสมอ”

   คำขวัญ  :  ประพฤติดี  เรียนเด่น  กีฬาดัง  สร้างงานได้

   วิสัยทัศน์  :  ภายใน  ๒๕๖๗ โรงเรียนนางรองจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

            อัตลักษณ์  :  มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่สากล

            เอกลักษณ์ :  สืบสานศิลปะ และวัฒนธรรม

ตราสัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียนนางรอง เป็นตราชฎาเปล่งรัศมี ครอบสัญลักณ์ “อุณาโลม”(เวียนขวา) ตามดติความเชื่อในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนอักษรย่อ “นร” ในธงปลายพริ้วมีคติธรรมว่า “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” ซึ่งแปลว่า “บัณฑิตย่อมฝึกตน”