ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียนนางรอง เป็นตราชฎาเปล่งรัศมี ครอบสัญลักณ์ “อุณาโลม”(เวียนขวา) ตามดติความเชื่อในพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่บนอักษรย่อ “นร” ในธงปลายพริ้วมีคติธรรมว่า “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” ซึ่งแปลว่า “บัณฑิตย่อมฝึกตน”