19 ถนนณรงค์รักษาเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ 31110