ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙  ถนนณรงค์รักษาเขต  ตำบลนางรองอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๓๒    โทรศัพท์  ๐๔๔๖๓๒๒๙๘  โทรสาร  ๐๔๔๖๓๒๒๙๘ 


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน