ประวัติโรงเรียนนางรอง

โรงเรียนนางรอง (จีน: 兰隆中学; พินอิน: Lán lóng zhōngxué ; อังกฤษ: Nangrong School) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทโรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอนางรอง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492 ปัจจุบันมีนายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง เป็นผู้อำนวยการ และในปัจจุบันอำเภอนางรองมี โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเพิ่มขึ้นอีกแห่ง โรงเรียนนางรองจึงมีสถานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอคู่กับโรงเรียนนางรองพิทยาคม คนในพื้นที่จึงนิยมเรียกชื่อโรงเรียนนางรองว่า “นางรองใน” ส่วนโรงเรียนนางรองพิทยาคมเรียกว่า “นางรองนอก” ตามสภาพพื้นที่ที่ตั้งของโรงเรียนทั้งสองแห่งโดยยึดหลักพื้นที่ เทศบาลเมืองนางรอง เป็นเกณฑ์

โรงเรียนนางรอง ได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีครู 1 คน คือ นายสุรพล กมลชัย ซึ่งนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียนและเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน โดยเริ่มแรกในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนราษฏร์ “โรงเรียนอำนวยวิทย์” สอนชั้นมัธยมปีที่ 1 -3 ใช้ศาลาโรงธรรมวัดกลางนางรองเป็นสถานที่เรียน เนื่องจากสมัยนั้นอำเภอนางรองยังไม่มีโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล และทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเพียงโรงเรียนเดียวคือ โรงเรียนประจำจังหวัด “โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม” จนกระทั่งปี พ.ศ. 2492 จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนางรองเป็นครั้งแรก จึงถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งที่ 2 ของจังหวัดบุรีรัมย์ คือโรงเรียนนางรอง โดยจัดตั้งบริเวณป่าโจดข้างวัดป่าเรไรแล้วได้พัฒนาโรงเรียนเรื่อยมาจนมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในปัจจุบัน และในปีเดียวกัน พ.ศ. 2492 โรงเรียนอำนวยวิทย์ได้ย้ายสถานที่ทำการสอนจากศาลาโรงธรรมวัดกลางนางรองมาที่ใต้อาคารของโรงเรียนนางรอง โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนอำนวยวิทย์” คงเดิม จึงมักเรียกชื่อควบคู่ในที่โรงเรียนนางรอง-อำนวยวิทย์ เพราะตั้งอยู่ด้วยกัน ซึ่งต่อมาจึงได้แยกออกมาตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนนางรอง ล่วงเวลามาถึงประมาณปี พ.ศ. 2500 โรงเรียนอำนวยวิทย์จึงได้ยกเลิกยุบร่วมเป็นโรงเรียนนางรอง จึงคงอยู่แต่โรงเรียนนางรองในปัจจุบัน และขยายชั้นเรียนตามลำดับ จนถึงปัจจุบันมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้นละ 12 ห้อง รวม 72 ห้อง ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม และเปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกประจำอำเภอนางรอง และเป็นโรงเรียนแนวหน้าแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ ครบรอบ66ปีการสถาปนาโรงเรียนในนปี พ.ศ. 2559 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในนามโรงเรียนนางรองแล้วทั้งหมด 65 รุ่น