การบริหารงาน

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอุดม นามสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายจักรพันธ์ พิรักษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายประสิทธิ์ โคตรภูธร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายกีรติ การรัมย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล