1.พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3.พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
4.พัฒนาการบริหารจัดการด้วยคุณภาพ OBECQA
5. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน