มุ่งผลสัมฤทธิ์ ทำงานเป็นทีม สู่เป้าหมายเดียวกัน


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน