วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ภายในปี 2567  โรงเรียนนางรองจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA

5. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัลนวัตกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก