ภายในปี 2563 โรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน