1.สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน