ตราประจำโรงเรียน อักษรย่อของโรงเรียน            :  น.ร. ปรัชญาโรงเรียนนางรอง         : ปัญญาทำให้เกิดนักปราชญ์ ความฉลาดเป็นผลจากการศึกษา คติธรรม                                 : “อตตานํ ทมยนติ ปณฑิตา” บัณฑิต ย่อมฝึกตนอยู่เสมอ” คำขวัญของโรงเรียน              : “ประพฤติดี เรียนเด่น กีฬาดัง สร้างงานได้” อุดมการณ์ของโรงเรียน           : อบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ                                              ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาของการดำรงชีวิต อัตลักษณ์ของโรงเรียน          : “มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล” เอกลักษณ์ของโรงเรียน         : “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม”