กันยายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ผู้บริหาร

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นายมานัส  เวียงวิเศษ085-6116679
2นายอุดม  นามสวัสดิ์044-657158 , 097-3350227
3นางดารินทร์  เสลารักษ์089-2837513
4นายจักรพันธ์  พิรักษา095-6616837
5นายประสิทธิ์  โคตรภูธร083-3790880
ผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นางปรียนันท์  ศรีคำภา081-4706064
2นายคุณเดช  ชูกิจวิมล095-3650401
3นางสาวดวงพร   พันธ์พิทักษ์044-631685
4นางกิตติยา  ผาดำ087-9580124
5นางศิริกุล   ปิยานุกูล044-622058,089-5852106
6นางสุภาพร  ทองคำ083-1297613
7นางสาวชลิดา  วรรณโพธิ์กลาง097-2389460,098-7464516
 8นางสาวปวีณา  ด่านกระโทก097-0505783
 9นางสุภาพชน  ขันทอัต089-8656196
10นางนิภาภรณ์  พันลัดดา081-9651256
11นางสาวจินตนา  ตันนอก086-2586068
12นางสิรินาถ  สุขหนองบึง083-1289576
13นางศศมล  สมานชาติ087-7007832
14นางสาวกัลยา  กิจไธสง085-2025675
15นางชวิตา  นามนุ087-3759339
16นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ080-4788969
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นายกัณฐัศว์  ชัยเศรษฐศิริ081-0370533
2นายชุมพล  นาคนาคา089-2847798
3นางสาวกัญญมล  ชำนาญทาง091-8318127
4นายกมล   กุมผัน087-9587985
5นางสาวแก้วตา  ภาคีอิสระ087-8324479
6นายโสม     แพร่งนคร044-622223
7นางนฤชล   ศรีมหาพรหม044-632176,087-2611301
 8นางสาวสายหมอก  ขุนศักดา081-0644036
 9นางอัญชลินทร์   ไกรวรเศรษฐ์086-0174646
10นายขวัญชัย  สวัสดิ์พูน089-0563515
11นางสาวปฐมาพร  สีหะวงษ์085-6319310
12นายธรรมรักษ์  โพนทะนา090-6126223
13นายสุทิน  บับภาวะตา084-9834996
14นางสาวพีรญา  แก้วศรีหา088-5954691
15นางกมลวรรณ  อู่วิเชียร086-1875131
16นางณัฏฐ์ชุดา  วงษ์เฉลิมมัง086-2594429
17นางสาวสุวจนา  บุญมีป้อม097-9231193
18นางสาวสิริกร  หยิมกระโทก091-8347647
19นายจิรกิตติ์  พิภักดี091-0188969
20นางสาวเครือฟ้า  อุปฮาด095-4143279
21นายธนพล  นามลัย084-7995376
22นางสาวสุนิศา  สมศรี061-1388141
23นางสาวดวงพร  เทียนทอง084-3417575

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นางสาวปิยวรรณ  สุขเกษม082-1278648
2นายพิคเนตร  อุทัยไชย097-3355355
3นางจีระวดี  กลีบอุบล063-4945896
4นางสมสุข  แสงปราบ089-2862566
5นายสมพิศ  ทวีลาภ081-9666087
6นายธนาพงศ์  สุขเกษม044-631796,089-7166480
7นายสมเกียรติ   ปิงรัมย์044-631982,081-0715803
8นายอนุวัฒน์   จำลองกุล089-8463603
9นางสาวชวรีย์  มันกระโทก091-8329534
10นางสาวกอปรกาญจน์   ภาคีอิสระ081-2822702
11นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร087-7798586
12นางอมลสิริณ   กันชัย089-2864788
13นายอาทิตย์   พิมวัน088-3539727
14นางเพื่อนอารีย์  วิเศษนคร087-2479729,086-6509169
15นางทัศนีย์    โพธิ์พุ่ม083-0949675,094-4694692
16นางสาวสุพัฒทรา  สินสุพรรณ์086-0729446,097-0499439
17นายฉลาด  ปัสสาสัย087-4405482
18นางสาวสายใจ  ประสงค์ทรัพย์085-1053959,098-1203958
19นางสาวพัชรากร  สรวมศิริ088-0452698
20นางรวงรัตน์  อินทร์ไชยมาศ081-8797996
21นายวีรยุทธ  อุ่นจิตต์083-0233376
22นางสาวพลอยพรรณ  กุสุมาลย์095-6964426
23นางสาวสุมาลี  คงสอดทรัพย์086-2457079
24นายวันชัย  สินโพธิ์085-6580157
25นางสาวศศิมล  อาทวัง092-4717293
26นางสาวพิมผกา  แก้วสุข062-1303284
27นางสาวกนกลักษณ์  กิ่งแก้ว088-3732348
28นายสมศักดิ์  สวัสล้ำ098-1041140
29นางสุทธิรัตน์  ศรีวงษ์084-4705995
30นายธนกฤต  ยอดมาลี081-0679593
31นายธนพล  ไวยวุฒินันท์081-8788509
32นางนันทา  แป้นดวงเนตร087-2498399
33นายพีระพงษ์  มีพวงผล089-9913997
34นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์086-0457223
35นางสาวมานา  หมายสุข080-4864885
36นางสาวจรรยา  โดดไธสง083-3655899
37นางสาวปรางค์ทิพย์   ปุริมะเต087-3774464
38นายมโนรมย์  ชาติประสพ095-9796419
39นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง081-7258737
40นายสมเจตน์  เสาโร080-7639624
41นายขันติ  เทิดธัญญา099-2194712

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคม

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นางกันตินันท์  เดชบุรัมย์084-8303428
2นายประมวล  บุญหลาย099-2022929
3นางมยุรี  หมวดสันเทียะ083-9654895
4นายเสาร์  แสงปราบ093-5181048
5นางสาวพิชยา  นันทวิเชตพงษ์089-2867378
6นางสาวเตือนใจ  ศรีเมือง099-4901213
7นางสาวสมฤทัย  อ่อนรัมย์089-7204466
 8นายไกรวุฒิ  พิมพ์เชื้อ087-6418139
9นางสาวภัคจิรา  ยอดสง่า090-0348095
10นางสาวกาญจนา    ย่องไธสง088-343-9041
11นางสาวสถาพร  เพ็ชร์ทองกลม083-9664305
12นางสาวอัจฉราวรรณ์  บุษบงค์081-7907510
13นางสาวศรุดา  ศรีนาค081-8797937
14นายอัคร  ศรีเมือง087-9922972
15นางสาวจุรีรัตน์  พันสอน083-1298128
16นายปกรณ์  กรึ่มกระโทก085-3160997
17นางสาวดาวประกาย  บานโพธิ์065-6832839
18นายสรเพชร  อาจเดช085-5894363

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นางประภาพร  คนชุม084-4759025
2นางศิริพรรณ  ฉันทะกุล081-8787200
3นางสิริวิภา  ปิงรัมย์083-0267871
4นางจิระภา  โพธิ์ลอง081-9992557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นางสุรภา  ไลไธสง094-4868752
2นางจารุณี  การรัมย์090-2580735
3นางเนตรนภิส  มณฑล089-8484520
4นางวิรมณ   หาญสุวรรณ080-7980360
5นางกฤษณา   ประทุมสันต์081-9766364
6นางสกุลทิพย์  เจริญพันธ์086-0174664
7นางลักษมี  จันทร์เกษม044-632420,099-6562294
8นางสาวชัญญชิตา  จงธนกิตติ์063-3656951
9นายชัชวาลย์  ขจรนำโชค090-0511425
10นางสาวสุภัทรา  พยุงเจริญ087-3788484
11นางสาวสุกัญญา  อินทร์สิลา081-0731444
12นางรัสรินทร์  ธนโชติกิติพัฒน์094-1296513
13นางสาวสาลินี  ราชวงศ์063-7516464
14นางสาวเสาวรีย์  แสงจันทร์082-1070902
15นายธีรวัต  นิธิยานันท์082-4827686
16นางสาวสุภชา  นิสสัยดี063-7523553
17นายนิธิศ  สุริทะรา092-7659192
18นางสาวไพลิน  มั่นยืน082-1453066
19นางสาวกนกวรรณ  ยินดีชาติ085-7590540
20นางภารดี  สิทธิศาสตร์097-0192148,096-3598636

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นายประสิทธิ์  บุญนาม087-6511007 – 044-633154
2นางสาวลาวัลย์   เรืองปรัชญากุล044-624381,084-4101208
3นายทองใบ  สีหะวงษ์083-6827393
4นายวรากร  วัฒนานนท์เสถียร044-631404,086-8778359
5นายธนาเทิง  เรืองปรัชญากุล044-624381,089-2844833
6นายภาณุพงศ์  สังขรักษ์097-9982595
7นายประเสริฐ  สุขจันทร์087-2605608
8สิบเอกอภิเชษฐ์  เพ็งสอน085-3113123
9นายจิรวัฒน์  อินทร์ไชยมาศ091-8276024
10นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง090-2526745

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นายศิริปัญญา  สะเดา089-9436505
2นางจริยาพร  กุลไธสง091-0147791
3นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี085-3025179
4นายสรสิทธิ์  ทิพย์อักษร088-5809119
5นายธนาชัย  ทะยอมใหม่087-2471292
6นายสิงหา  สื่อกลาง081-5492582
7นางกรกฎ  ลัทธิ081-0712577
8นายประจักษ์  ธาระธาร098-5908801
9นางสาวธชาษร  รงรองเกษม091-8324524
10นางภณิตา  เกื้อกระโทก089-9024739

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ลำดับชื่อ-สกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นายกฤตยชญ์  หุนารัตน์089-4217666
2นายประเสริฐ  ปิ่นแก้ว093-0860298
3นายศุกรี  ประโลมรัมย์ 
4นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ086-2546132
5นายวัชรินทร์  วันทวี044-628159
6นางสาวทิพวัลย์  สำราญดี080-7276252
7นางสาวจามจุรี  สระแก้ว084-8332769
 8นางเยาวภา  สมานชาติ086-2650955
 9นางจินตนา  หนูสิทธิ์081-1201252

บุคลากร

ลำดับชื่อสกุลหมายเลขโทรศัพท์
1นางสาวสุรีพร  กงชัยภูมิ098-5863582
2นางอภิวันท์  สุนิมิตพงศ์087-4442781
3นางสาวสุชญา  ร่วงสูงเนิน082-7571905,063-9515522
4นางกรรณิการ์  อรัญ083-964-5849
5นายวินัย  การถาง061-201-5141
6นางสาวอจิมาภรณ์  แทบทาม087-4181414
7นายวิทูรย์  ศักดิ์ศิริ091-2176553
8นางสาวขนิษฐา  พันธุ์ตะคุ063-6306469
9นายวิทวัธ  จันทร์สำโรง086-2339911
10นายอภิวัฒน์  สิทธิเสนา098-1800265,083-8592739

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ลำดับชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์
1นายเสริมสุข  เพิ่มชาติคณิตศาสตร์086-4538088
2นางสาวสุชาวดี  แก้วดวงคณิตศาสตร์093-6154142
3นายพีระพันธุ์  ศรีผดุงพลศึกษา089-8277710
4นายชาญวิทย์  ฉิมกูลฟิสิกส์098-1041214
5นางสาวลัดดาวัลย์  เนียมหัตถีฟิสิกส์090-4403868
6นายภูริทัต  สุวรรณธีระกิจภาษาไทย084-9585661
7นางสาวพัชราภรณ์  เจาประโคนภาษาไทย083-7471065
8นางสาวเกศรินทร์  เหมือนพร้อมภาษาอังกฤษ095-4987679
9นางสาวชนาธินาถ  มาตรวังแสงภาษาอังกฤษ093-9399770
10นางสาวแพรวา  ม่านทองวิทยาศาสตร์ทั่วไป091-5756696
11นางสาวสุทธิดา  อ่อนน้ำคำวิทยาศาสตร์ทั่วไป088-1166026
12นางสาวสิรินภา  เลิศคอนสารสังคมศึกษา061-0466732
13นายรพีภัทร  หรบรรพ์สังคมศึกษา085-2561203
14นางสาวกัญญาวีร์  ศรีกษรภาษาจีน096-2912171
15นายสุรเชษฐ์  วิทยากุลเดชคณิตศาสตร์090-9162636

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง