เป้าประสงค์หลัก

  1. มีหลักสูตรเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ครูเป็นครูสู่มืออาชีพ
  4. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA
  5. มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัลนวัตกรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มี

ประสิทธิภาพ

6. มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ที่มีประสิทธิภาพ