1.มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล
3.ครูเป็นครูมืออาชีพ
4.บริหารจัดการด้วยคุณภาพ OBECQA
5.มีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ
6.เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน