โรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษา  นักเรียน

ไป–กลับ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 6
– มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 78 ห้องเรียน
– แผนการจัดชั้นเรียน
• ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 13/13/13
• ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13/13/13


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน