โรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนณรงค์รักษาเขต อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้ คือ
ทิศเหนือ    จด ถนนณรงค์รักษาเขต
ทิศใต้     จด ซอยและที่ดินนายด้วงอภัยจิตร์
ทิศตะวันออก   จด วัดป่าเรไร
ทิศตะวันตก   จด หนองตาหมู่ที่ดินนายไปล่สงฆ์เจริญธรรม และที่ดินนายเอื้อนสังวรกิจ

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน