📢 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มาโรงเรียนสวมชุดนักเรียน ยังไม่ต้องสวมชุดกิจกรรมบังคับ 📢
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน