Daily Archives: 9 กรกฎาคม 2020

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32. ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามนโยบาย การจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ของโรงเรียนนางรอง# ขอบคุณภาพถ่ายจากทุกท่าน

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน