Daily Archives: 15 กรกฎาคม 2020

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกเรียนกิจกรรมบังคับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โดมอเนกประสงค์

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารปี 1 โรงเรียนนางรอง ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และรายงานตัวเลื่อนชั้นปี ของ…

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน