วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เลือกเรียนกิจกรรมบังคับ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ โดมอเนกประสงค์

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน