โรงเรียนนางรอง :: อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน