ดาวน์โหลดเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเ

บริหารงานทั้่วไป

“เกียรติบัตร”การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจงาน 4 ด้านผ่านระบบการประชุมทางไกล(ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม่ ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21) ณ ห้องสามัญสำนึก (Video Conference Room) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2564


1.ด้านการบริหารงานงบประมาณ http://gg.gg/Technology-01
2.ด้านการบริหารงานทั่วไป http://gg.gg/Technology-02

  1. ด้านการบริหารงานบุคคล http://gg.gg/Technology-03
  2. 4.ด้านการบริหารงานทั่วไป http://gg.gg/Technology-04