นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 สามารถตรวจสอบผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563ได้ในวันที่ 16 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 4 และ 5 
สามารถตรวจสอบผลการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563ได้ในวันที่ 16 เมษายน 2564
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการดูผลการเรียน

ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก