ผังสถานที่สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผังสถานที่สอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ใช้สถานที่ อาคาร 2 3 และ 4 ในโซนสีเขียว

ผังสถานที่สอบ