แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จะแจ้งช่องทางการเข้าเรียนและวิธีการเข้าเรียนในลำดับต่อไป