ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ให้นักเรียน สแกน QR-code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ของครูที่ปรึกษาในแต่ละห้อง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยกับเรื่องการจัดการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2564

20210527100141