ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ภาษาไทย

2.คณิตศาสตร์

3.1วิทยาศาสตร์

3.2เทคโนโลยี

4.สังคมศึษา

5.สุขศึกษาและพลศึกษา

6.ศิลปะ

7.การงานอาชีพ

8.ภาษาต่างประเทศ

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนIS