Link สำหรับการเรียนการสอนออไลน์ สำหรับโปรแกรม Webex สำหรับ ม.2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวอารีย์ นาคนางรองส22164ประวัติศาสตร์https://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
2นางสาวอารีย์ นาคนางรองส20233หน้าที่พลเมืองhttps://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
3นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22101คณิตศาสตร์พื้ื้นฐานhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
4นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
5นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
6นางสาวกานต์ทิวา กฤษฎางค์พิพัฒน์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr15857408291585740829
7นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
8นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
9นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
10นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
11นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr158802555158 802 5555
12นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22202ภาษาอังกฤษเสริมทัักษะ
13นางสุภาพชน ขันทอัตท20201ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
14นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15844302391584430239
15นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
16นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr15832998931583299893
17นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
18นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
19Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22201คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
7นางลักษมี จันทร์เกษม อ 22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
5นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
6นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
7นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
8นางสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาาาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
9นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
10นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr15876445441587644544
11นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
12นางสาวนันท์พัชร์ สิงห์ใหม่ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr15883705041588370504
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
2นายกันติพัฒน์ กันชัยค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
3นายกันติพัฒน์ กันชัยค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
6นางลักษมี จันทร์เกษมอ 22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
5นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
6นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
7นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
8นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
9นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
10นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
11นางสุภาพชน ท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
12นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
13นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
14นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
16นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
17Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางลักษมี จันทร์เกษม อ 22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
2นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
3นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
4นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
5นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
6นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
7นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานpr1585377687@meet88.webex.com1585377687
8นางสากัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
9นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15878641621587864162
10นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
11นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
12นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr15844302391584430239
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
2นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15894723566158 947 2356
3นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
4นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
5นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
6นธงสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐาน
7นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1587864162158 786 4162
8นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr1587644544158 764 4544
9นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
10นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
11นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
12นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
13นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูลว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15847645381584764538
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
15Mr.Peter Walshอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872554231587255423

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22201คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
4นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
5นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
6นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15894723566158 947 2356
7นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานpr1585377687@meet88.webex.com158 537 7687
8นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr1587644544158 764 4544
9นางสุภาพชน ขันทอัตท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
10นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
11นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
12นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
13นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
14นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
16Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
2นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
3นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
4นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
5นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
6นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
7นางสุภาพชน ขันทอัตท20606การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
8นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
9นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
10นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
11นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
12นาสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr15832998931583299893
13สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาMeeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22201คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
4นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
5นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
6นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1585377687
7นางสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
8นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15878641621587864162
9นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr15876445441587644544
10นายสัญสีห์ สังรักษ์ทักษะปฏิบัติกีฬา 3https://meet89.webex.com/meet/pr1588528002
11นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
12สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวอารีย์ นาคนางรองส 22164ประวัติศาสตร์https://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
2นางสาวอารีย์ นาคนางรองส20233หน้าที่พลเมืองhttps://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
3นาวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
4นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
5นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
6นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
7นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
8นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
9นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
10นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
11นางสาวพิมผกา แก้วสุขว20231ฟิสิกส์ 1สอวนhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584077046158 407 7046
12นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
13นายธีรวัต นิธิยานันท์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet88.webex.com/meet/pr1580441303158 044 1303
14สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
15นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
17นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
18Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว20213ฟิสิกส์1https://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
4นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22203คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
7นางลักษมี จันทร์เกษม อ 22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
6นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
7นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
8นางสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
9นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
10นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
11นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr15844302391584430239
12นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr15832998931583299893
13สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
14นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
16นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
17Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
2นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว20213ฟิสิกส์1https://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
6นางลักษมี จันทร์เกษมอ 22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
4นางสาวกานต์ทิวา กฤษฎางค์พิพัฒน์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr15857408291585740829
5นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
6นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
7นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
8นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
9นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1587864162158 786 4162
10นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
11นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
12นายธนพล นามลัยค22205คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet89.webex.com/meet/pr15882605461588260546
13นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
14นางภารดี สิทธิศา่สตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
15สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
16นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
18นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
19Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
2นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
3นายนิธิศ สุริทะราอ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1585713989158 571 3989
4นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
5นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
6นางสาวพิมผกา แก้วสุขว20231ฟิสิกส์ 1 สอวนhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584077046
7นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
8นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
9นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
10นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
11นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr1583299893
12สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
13นางกมลวรรณ อู่วิเชียรค 22205คณิตศาสตร์เพิ่มพูน การใช้โปรแกรมGSPhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong101584226755
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
15นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
16Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
17นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นางสาวอารีย์ นาคนางรองส 22164ประวัติศาสตร์https://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
3นางสาวอารีย์ นาคนางรองส20233หน้าที่พลเมืองhttps://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
4นายกันติพัฒน์ กันชัยค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
5นายกันติพัฒน์ กันชัยค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
6นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
7นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
8นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15878641621587864162
9นางสุภาพชน ขันทอัตท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
10นายธีรวัต นิธิยานันท์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet88.webex.com/meet/pr1580441303158 044 1303
11สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
12นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูลว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15847645381584764538
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16Mr.Jason Murphyอ22205ภาษาอังกฤษฟัง-พูดhttps://meet89.webex.com/meet/pr15838381241583838124
17Mr.Jason Murphyอ22207ภาษาและวัฒนธรรมhttps://meet89.webex.com/meet/pr15838381241583838124

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตรให้ครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่ควบคุมนักกีฬาและนักกีฬาที่มีผลงานดีเด่น ประเภทกรีฑา วอลเลย์บอล และเทควันโด้ โดย นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีและให้โอวาทกับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดเรียนภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

เรียนผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เนื่องด้วยโรงเรียนนางรองเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 รอบคัดเลือกตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กลุ่ม 3 ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนนางรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง มอบเกียรติบัตร

ชนะเลิศนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท สถานศึกษาขนาดใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ได้กล่าวต้อนรับบุคลากร ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนนางรอง