Link สำหรับการเรียนการสอนออไลน์ สำหรับโปรแกรม Webex สำหรับ ม.2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวอารีย์ นาคนางรองส22164ประวัติศาสตร์https://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
2นางสาวอารีย์ นาคนางรองส20233หน้าที่พลเมืองhttps://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
3นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22101คณิตศาสตร์พื้ื้นฐานhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
4นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
5นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
6นางสาวกานต์ทิวา กฤษฎางค์พิพัฒน์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr15857408291585740829
7นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
8นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
9นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
10นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
11นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr158802555158 802 5555
12นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22202ภาษาอังกฤษเสริมทัักษะ
13นางสุภาพชน ขันทอัตท20201ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
14นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15844302391584430239
15นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
16นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr15832998931583299893
17นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
18นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
19Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22201คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
7นางลักษมี จันทร์เกษม อ 22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
5นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
6นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
7นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
8นางสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาาาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
9นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
10นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr15876445441587644544
11นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
12นางสาวนันท์พัชร์ สิงห์ใหม่ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr15883705041588370504
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
2นายกันติพัฒน์ กันชัยค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
3นายกันติพัฒน์ กันชัยค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
6นางลักษมี จันทร์เกษมอ 22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
5นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
6นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
7นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
8นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
9นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
10นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
11นางสุภาพชน ท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
12นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
13นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
14นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
16นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
17Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางลักษมี จันทร์เกษม อ 22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
2นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
3นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
4นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr158947235661589472356
5นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
6นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
7นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานpr1585377687@meet88.webex.com1585377687
8นางสากัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
9นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15878641621587864162
10นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
11นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
12นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr15844302391584430239
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
2นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15894723566158 947 2356
3นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
4นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
5นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
6นธงสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐาน
7นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1587864162158 786 4162
8นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr1587644544158 764 4544
9นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
10นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
11นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
12นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
13นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูลว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15847645381584764538
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
15Mr.Peter Walshอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872554231587255423

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22201คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
4นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
5นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
6นายทองใบ สีหะวงษ์พ22101สุขศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15894723566158 947 2356
7นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานpr1585377687@meet88.webex.com158 537 7687
8นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr1587644544158 764 4544
9นางสุภาพชน ขันทอัตท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
10นางสุภาพชน ขันทอัตท20206การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
11นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
12นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
13นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
14นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
16Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
2นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
3นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
4นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
5นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
6นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
7นางสุภาพชน ขันทอัตท20606การอ่านงานประพันธ์ร้อยแก้วhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
8นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
9นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
10นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
11นายอาณาจักร นามสวัสดิ์ว22104วิทยาการคำนวณhttps://meetingsapac49.webex.com/join/pr1656646164165 664 6164
12นาสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr15832998931583299893
13สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาMeeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22201คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
4นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
5นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
6นายวีรยุทธ อุ่นจิตต์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1585377687
7นางสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
8นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15878641621587864162
9นางพรพิศ บุญมีส22163ประวัติศาสตร์https://meet88.webex.com/meet/pr15876445441587644544
10นายสัญสีห์ สังรักษ์ทักษะปฏิบัติกีฬา 3https://meet89.webex.com/meet/pr1588528002
11นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
12สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวอารีย์ นาคนางรองส 22164ประวัติศาสตร์https://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
2นางสาวอารีย์ นาคนางรองส20233หน้าที่พลเมืองhttps://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
3นาวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
4นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
5นายธรรมรักษ์ โพนทะนาค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet92.webex.com/join/pr1423947950142 394 7950
6นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
7นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
8นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
9นางสกุลทิพย์ เจริญพันธ์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15835547691583554769
10นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
11นางสาวพิมผกา แก้วสุขว20231ฟิสิกส์ 1สอวนhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584077046158 407 7046
12นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
13นายธีรวัต นิธิยานันท์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet88.webex.com/meet/pr1580441303158 044 1303
14สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
15นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
17นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
18Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว20213ฟิสิกส์1https://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
3นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
4นายจิรกิตติ์ พิภักดีค22203คณิตศาสตร์เพิ่ิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588386567158 838 6567
7นางลักษมี จันทร์เกษม อ 22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
6นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
7นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
8นางสาวกัลยา กิจไธสงท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584792426
9นางสาวอัจฉราวรรณ์ บุษบงค์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet88.webex.com/meet/pr15872201361587220136
10นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
11นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr15844302391584430239
12นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr15832998931583299893
13สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
14นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
16นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
17Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
2นางวันเพ็ญ ทิพย์อักษรว20213ฟิสิกส์1https://meet88.webex.com/meet/pr15876609631587660963
6นางลักษมี จันทร์เกษมอ 22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1581334426
4นางสาวกานต์ทิวา กฤษฎางค์พิพัฒน์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr15857408291585740829
5นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
6นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
7นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
8นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
9นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1587864162158 786 4162
10นายมโนรมย์ ชาติประสพว22104วิทยาการคำนวณhttps://meet89.webex.com/meet/pr15854470431585447043
11นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
12นายธนพล นามลัยค22205คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet89.webex.com/meet/pr15882605461588260546
13นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
14นางภารดี สิทธิศา่สตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
15สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
16นางสาวทิพวัลย์ สำราญดีง22102งานบ้านhttps://meet89.webex.com/meet/pr15814786091581478609
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
18นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
19Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นายเขมนันท์ พูนมั่นศ 22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1589568590158 956 8590
2นางจริยาพร กุลไธสงศ22101ศิลปะพื้นฐาน (ดนตรีไทย)https://meet89.webex.com/meet/pr1580134842158 013 4842
3นายนิธิศ สุริทะราอ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1585713989158 571 3989
4นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
5นางอัญชลินทร์ ไกรวรเศรษฐ์ค22203คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet88.webex.com/join/pr1588906176158 890 6176
6นางสาวพิมผกา แก้วสุขว20231ฟิสิกส์ 1 สอวนhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584077046
7นางสาวจุฑามาศ เจริญศิริท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1582908877158 290 8877
8นางสาวละออง ลีลาน้อยส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
9นางสาวละออง ลีลาน้อยส22163ประวัติศาสตร์https://meet89.webex.com/meet/pr1584430239158 443 0239
10นางภารดี สิทธิศาสตร์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet89.webex.com/meet/pr1584904876158 490 4876
11นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์ว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet74.webex.com/meet/pr1583299893
12สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
13นางกมลวรรณ อู่วิเชียรค 22205คณิตศาสตร์เพิ่มพูน การใช้โปรแกรมGSPhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong101584226755
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
15นายสมเจตน์ เสาโรว20297คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์https://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
16Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
17นายกฤตยชญ์ หุนารัตน์ง22102งานบ้าน ม.2https://obectrial.webex.com/join/nangrong27158 353 9207

ข้อมูลลิ้งห้องสอนออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13

ลำดับครูผู้สอนรหัสวิชาชื่อวิชาลิ้งห้องสอนออนไลน์Meeting Numer
1นางสาวชุดารัตน์ น่วมจิตร์อ22101ภาษาอังกฤษพื้นฐานhttps://meet75.webex.com/meet/pr15809407031580940703
2นางสาวอารีย์ นาคนางรองส 22164ประวัติศาสตร์https://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
3นางสาวอารีย์ นาคนางรองส20233หน้าที่พลเมืองhttps://meet93.webex.com/meet/pr14268855621426885562
4นายกันติพัฒน์ กันชัยค22101คณิตศาสตร์พื้นฐานhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
5นายกันติพัฒน์ กันชัยค22201คณิตศาสตร์เพิ่มเติมhttps://meet86.webex.com/join/pr18207317561820731756
6นางสาวสร้อยวิสา แสงอ่วมศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://meet88.webex.com/meet/pr1581437956158 143 7956
7นายศิริปัญญา สะเดาศ22101ศิลปะพื้นฐาน(ดนตรีไทย)https://obectrial.webex.com/meet/nangrong23158 114 0891
8นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์ส22101สังคมศึกษาhttps://meet89.webex.com/meet/pr15878641621587864162
9นางสุภาพชน ขันทอัตท22101ภาษาไทยพื้นฐานhttps://meet89.webex.com/meet/pr1588025555158 802 5555
10นายธีรวัต นิธิยานันท์อ22201ภาษาอังกฤษเสริมทักษะhttps://meet88.webex.com/meet/pr1580441303158 044 1303
11สิบเอกอภภิเชษฐ์ เพ็งสอนพ22101สุขศึกษาhttps://obectrial.webex.com/meet/nangrong24158 069 9761
12นางสาวดาราวรรณ เงินตรากูลว22101วิทยาศาสตร์พื้นฐานhttps://meet88.webex.com/meet/pr15847645381584764538
นายประสิทธิ์ บุญนามพ22103กรีฑาhttps://meet88.webex.com/meet/pr1587216530
14นายสมเจตน์ เสาโรว20287CMShttps://meet88.webex.com/meet/pr1588857897
15Mr. Patrick Croweอ22203ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารhttps://meet94.webex.com/meet/pr18213835471821383547
16Mr.Jason Murphyอ22205ภาษาอังกฤษฟัง-พูดhttps://meet89.webex.com/meet/pr15838381241583838124
17Mr.Jason Murphyอ22207ภาษาและวัฒนธรรมhttps://meet89.webex.com/meet/pr15838381241583838124

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด