รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมลิ้งห้องเรียนออนไลน์ Webex ของนักเรียนทุกระดับชั้น และทุกห้อง นักเรียนสามารถติดตั้งโปรแกรมและเข้าร่วมเรียนตามตารางเรียนของครูแต่ละคนได้เลยครับ

ม.1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SOwQUYGVo77F1mMFpUQVqR4B2_Dqlipxy-hJ-njX0UY/edit?usp=sharing
ม.2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1l7igTkw2jIBo4rWkDbsg-HF5zwPEs0xP616XCGTxo0M/edit?usp=sharing
ม.3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11xf-4-nuUvogB3egVSbUdrt5ZNcu7SgF255iqCjrbEE/edit?usp=sharing
ม.4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jJw32agzL90wGKh-cS05jUS0qsjdVqo11yse9HcHUa4/edit?usp=sharing
ม.5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P_jybWuwZJILyl3O364kh_EXmOfj4gR8J8MWuOtiHCY/edit?usp=sharing
ม.6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1S_Ctjd1rMnuz50C94WTywYcmIsrGiy5OwGiIDIssgoo/edit?usp=sharing

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนตารางสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564

การงานอาชีพดาวน์โหลด

คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

ภาษาไทยดาวน์โหลด

วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

ศิลปะดาวน์โหลด

สังคมศึกษาดาวน์โหลด

แนะแนวดาวน์โหลด

สุขศึกษาดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2564 ให้เรียนออนไลน์ทุกคน

แจ้งปิดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2564 ให้เรียนออนไลน์ทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฏาคม 2564

แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฏาคม 2564 ให้นักเรียนและผู้ปกครองที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง หรือเดินทางมาจากเขตพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ให้นักเรียนดำเนินการเริยนออนไลน์ ส่วนนักเรียนที่ไม่มีความเสี่ยงให้มาเรียนตามปกติ