ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักการภารโรง