ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนนางรอง เป็นศูนย์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดย นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนางรอง เข้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรอง เข้ารับฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนางรอง เข้ารับฝึกภาคปกตินักศึก