ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GIFTED )และ ภาษาอังกฤษ (IEP)ปีการศึกษา 2565