Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

ตารางสอนคุณครูประจำภาคเรียนที่ 1/2565

1.ภาษาไทยดาวน์โหลด

2.คณิตศาสตร์ดาวน์โหลด

3.1วิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด

3.2คอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด

4.สังคมศึกษาดาวน์โหลด

5.สุขศึกษาและพลศึกษาดาวน์โหลด

6.ศิลปะดาวน์โหลด

7.การงานอาชีพดาวน์โหลด

8.ภาษาต่างประเทศดาวน์โหลด

9.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดาวน์โหลด