ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนนางรอง รับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาบูรณาการ จากคณะกรรมการ นำโดยนายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะศึกษานิเทศก์