ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 การเวกช่อที่ 72 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง