ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 และ 3/13 เข้าค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

            ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) โรงเรียนนางรอง ได้จัดโครงการ “ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ผ่านการทัศนศึกษา : Empowering English through Visual Education” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 และ 3/13 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพามี

          วัตถุประสงค์.    เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน เสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออก ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ฝึกภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่งขั้นเทพ” เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางทะเลและพิพิธภัณฑ์อวกาศ (Space Inspirium) โดยทีมวิทยากร จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนางรอง

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.