สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศชมเชย แก่ นายมานัส เวียงวิเศษเป็นผู้เข้ารับการพัฒนาที่เข้ารับการพัฒนาครบทุกชั่วโมง

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ประกาศชมเชย แก่ นายมานัส เวียงวิเศษเป็นผู้เข้ารับการพัฒนาที่เข้ารับการพัฒนาครบทุกชั่วโมง ในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.