ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นกรรมการยกร่างการกำหนดกรอบและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมค้นหาจุดเด่นเน้นอัตลักษณ์มัธยมศึกษาไทย

ดร.มานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นกรรมการยกร่างการกำหนดกรอบและจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมค้นหาจุดเด่นเน้นอัตลักษณ์มัธยมศึกษาไทย(OBEC Special Model School) ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2566ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานครโดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.