นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะศึกษานิเทศก์ มาติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดเรียน

นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะศึกษานิเทศก์ มาติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566โดยนายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรอง พร้อมรองผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นำเสนอการเตรียมความพร้อมและตอบข้อคำถามต่างๆ ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.