คุณครูชลิดา วรรณโพธิ์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนางรองได้รับทุนภายใต้โครงการสอนภาษาไทยเเละวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

คุณครูชลิดา วรรณโพธิ์กลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนางรองได้รับทุนภายใต้โครงการสอนภาษาไทยเเละวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย เเละวัดไทย
ในต่างประเทศ โดยจะเดินทางไปปฏิบัติราชการเป็นครูอาสา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2566

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.