กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัจริยภาพ

ทางภาษาไทย แข่งขันรอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 (รูปแบบออนไลน์) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันอัจริยภาพทางภาษาไทย แข่งขันรอบคัดเลือกวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 (รูปแบบออนไลน์) กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน

1.นายภูริทัต บาลฤทัย ม.6/9

2.นางสาวปุณยาพร โพดจะโปะ ม.6/9

3.นางสาวพาฝัน เสาวโรรังสฤษฎ ม.6/9

4.นายธนภัทร ศรีสุวรรณ ม.6/14

5.นางสาววรรณิดา แก้วสวาท ม.6/14

6.นางสาวศศินิภา พันธ์ฐาน ม.6/14

ครูผู้ฝึกซ้อม

1.นางชวิตา นามนุ

2.นางปรียนันท์ ศรีคำภา

3.นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์

4.นางสาวปวีณา ด่านกระโทก

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.