ตราประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน            :  น.ร.

ปรัชญาโรงเรียนนางรอง         : ปัญญาทำให้เกิดนักปราชญ์ ความฉลาดเป็นผลจากการศึกษา

คติธรรม                                 : “อตตานํ ทมยนติ ปณฑิตา” บัณฑิต ย่อมฝึกตนอยู่เสมอ”

คำขวัญของโรงเรียน              : “ประพฤติดี เรียนเด่น กีฬาดัง สร้างงานได้”

อุดมการณ์ของโรงเรียน           : อบรมสั่งสอนเยาวชนให้เป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ

                                             ที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาของการดำรงชีวิต

อัตลักษณ์ของโรงเรียน          : “มีคุณธรรม นำความรู้ สู่สากล”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน         : “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม”