งบประมาณ บริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ