ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-ม.4

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ข่าวสารในรั้วเหลือง - แดง

ชุดแต่งกายนักเรียนโรงเรียนนางรอง

นักเรียนชาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนหญิง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักเรียนชาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนหญิง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Webmaster

นายสมเจตน์ เสาโร

System Webmaster

นายอัคร ศรีเมือง

Editor

นายวันชัย สินโพธิ์

Editor

นางสาวศีตกาล ทวีลาภ

Camera Action

นายกันติพัฒน์ กันชัย

Camera/Drone Action

นายอภิวัฒน์ สิทธิเสนา

VDO Action