Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนนางรอง

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 […]

ค่ายวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจ “เตรียมนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์”

กล่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดโครงการค่ายวิชาการและ […]

โครงการค่ายวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจ “เตรียมนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดโครงการค่ายวิชาการแล […]

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นาวสาวปาริชาติ สุดตาชาติ พร้อมด้ […]

โรงเรียนนางรองได้จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนนางรอง

โรงเรียนนางรองได้จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเร […]