ไม่มีหมวดหมู่

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหารปี 1 โรงเรียนนางรอง ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และรายงานตัวเลื่อนชั้นปี ของ…

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32. ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามนโยบาย การจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 ของโรงเรียนนางรอง# ขอบคุณภาพถ่ายจากทุกท่าน

โพสต์โดย งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนางรอง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020

📢 วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มาโรงเรียนสวมชุดนักเรียน ยังไม่ต้องสวมชุดกิจกรรมบังคับ 📢
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แจ้งจากทีมงาน ICT ครับ
เนื่องด้วยช่วงเวลา 20.00 ของวันที่ 3/7/2563 – 5/7/2563
จะทำการเปลี่ยนแปลง DNS เพื่อใช้ระบบ Cloud Server
รองรองรับการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์ www.nangrong.ac.th
และเพิ่มศักยภาพในการสร้าง hub learning ของโรงเรียนนางรอง
จึงขออภัยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจะเข้าเว็บไม่ได้หรือได้รับข้อมูลเดิม
หากทำการขึ้นระบบเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
( .)(. )

  โรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษา นักเรียน

ไป–กลับ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 6
– มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 78 ห้องเรียน
– แผนการจัดชั้นเรียน
• ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 13/13/13
• ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 13/13/13

ตำบล/อำเภอที่ตั้ง
เทศบาลเมืองนางรองชุมชนหนองรี , ชุมชนหนองกราด ,ชุมชนหนองเสม็ด , ชุมชนบ้านเก่า , ชุมชนวัดขุนก้อง , ชุมชนวัดร่องมันเทศ , ชุมชนวัดกลาง , ชุมชนวัดหัวสะพาน , ชุมชนวัดป่าเรไร , ชุมชนป่าตาเส็ง , ชุมชนวัดป่ารักษ์น้ำ , ชุมชนจะบวก , ชุมชนโคกหลวงพ่อ , ชุมชนบ้านถนนหัก , ชุมชนถนนหักพัฒนา , ชุมชนวัดถนนหัก , ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง , ชุมชุนหนองโพรง , ชุมชนทุ่งแหลม , ชุมชนดอนแสลงพันธ์
ตำบลนางรอง หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 14           
ตำบลถนนหักหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7
     โรงเรียนนางรองเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ตั้งอยู่เลขที่ 19 ถนนณรงค์รักษาเขต อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อที่ 42 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีอาณาเขตดังนี้ คือ
ทิศเหนือ    จด ถนนณรงค์รักษาเขต
ทิศใต้     จด ซอยและที่ดินนายด้วงอภัยจิตร์
ทิศตะวันออก   จด วัดป่าเรไร
ทิศตะวันตก   จด หนองตาหมู่ที่ดินนายไปล่สงฆ์เจริญธรรม และที่ดินนายเอื้อนสังวรกิจ
  1. นายสเริง  วัฒนสุข     ครูใหญ่ พ.ศ. 2493-2500
  2. นายเสถียร  โพธิ์พิพัฒน์   อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2500-2503
  3. นายสุภณ  กมลชัย     อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2503-2520
  4. นายกิตติ  ศรีเพชรพงษ์    อำนวยการ พ.ศ. 2520-2523
  5. นายพีรพันธุ์ ฉกรรจ์ศิลป์    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2523-2530
  6. นายไสว  คงนันทะ     ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2530-2533
  7. นายบุญช่วย  บุญญะภานุพล  ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2536
  8. นายประกิจ  แมนประโคน   ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2536-2543
  9. นายดำรง  กรเกศกมล    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2543-2551
  10. นายวิชัย  อำไธสง     ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2551-2553
  11. นายปัณณทัต วิวัตรชัย    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554–2558
  12 นายสมศักดิ์ แต้มโคกสูง   ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2558–2560
  13 นายสรายุทธ เสลารักษ์    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2560–2562
  14 นายมานัส เวียงวิเศษ    ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

นายมานัส เวียงวิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนางรอง
รับเรื่องร้องเรียน