งานวิชาการ และงานแนะแนว โรงเรียนนางรอง ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน

งานวิชาการ และงานแนะแนว โรงเรียนนางรอง ได้จัดกิจกรรมทบท […]

งานห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.ปลาย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายจิตอาสา gifted สัญจร “พี่พบน้อง” ครั้งที่ 3 ร่วมกับหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

งานห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.ปลาย ร่วมกับกลุ่มสาระการเรีย […]

ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ปีการศึกษา 2567

พิธีเปิด ค่ายปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 […]

ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องกายวิภาคกบ

ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เรื่องกายวิภาคกบภาควิชาชีวว […]

ค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ระดับชั้น ม […]

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนางรองเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทย เยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์วัฒนธรรม

คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนนางรองเข้าร่วมโครงการเสริม […]

ค่ายเครื่องมือทางภูมิศาสาตร์และโลจิสติกส์

ค่ายเครื่องมือทางภูมิศาสาตร์และโลจิสติกส์ ณ มหาวิทยาลัย […]

โครงการค่ายวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจ “เตรียมนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดโครงการค่ายวิชาการแล […]